Warszawski - sklep online

Regulamin

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Sklep internetowy działający pod adresem warszawski.sklep.pl, prowadzony jest przez Rafała Warszawskiego z siedzibą pod adresem: Kredytowa 3a/112, 00-056 Warszawa, tel.: 48725431913

Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: warszawski.muzyka@gmail.com

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie warszawski.sklep.pl;
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową warszawski.sklep.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 7. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
 8. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 9. Jeśli Klient nie opłaci zamówienia w terminie i zostanie ono w ten sposób anulowane, Sklep zastrzega sobie prawo do kasowania następnych zamówień Klienta, bądź do skasowania konta Klienta w przypadku Klienta zarejestrowanego.

II. Ceny towarów

 1. Podawane są w złotych polskich.
 2. Nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.
 3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu mogą ulec zmianie.

III. Czas realizacji zamówienia, formy wysyłki.

 1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera Inpost lub Inpost Paczkomaty.
 2. Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu są przygotowywane do wysyłki w ciągu 1-3 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Wyjątkiem są towary oznaczone adnotacją “Przedsprzedaż/preorder”, w opisie których podana jest przewidywana data wysyłki (przewidywana data wysyłki może ulec zmianie). Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce „Historia i szczegóły zamówień”. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Towary dostarczane są na terytorium Polski.

IV. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

Formą płatności jest przelew na konto bankowe Sklepu. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu płatności.


V. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu oraz nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warszawski.muzyka@gmail.com. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Z zastrzeżeniem ust. VI, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. W przypadku opisanym w p. 4. Klient zostanie telefonicznie poinformowany o adresie, na który ma dokonać zwrotu towaru.
 6. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 7. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka pocztowa ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VII Zwrot należności Klientom.


VI. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Postanowienia niniejszej sekcji VI mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

3. Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia. Oświadczenie to może być sporządzone w formie elektronicznej i przesłane na adres e-mail: warszawski.muzyka@gmail.com. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar na następujący adres: Rafał Warszawski, ul. Kredytowa 3a/112 00-056 Warszawa, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

5. Z zastrzeżeniem postanowienia VI.6, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego sposobu dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży można kierować e-mailowo na adres: warszawski.muzyka@gmail.com lub pisemnie na adres: Rafał Warszawski, ul. Kredytowa 3a/112 00-056 Warszawa, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” lub dzwoniąc pod numer 48725431913, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

VII. Zwrot należności klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa w pkt VII ust.1 w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
 2. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony warszawski.sklep.pl
 3. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
 4. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a właścicielem sklepu warszawski.sklep.pl.
 6. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony warszawski.sklep.pl.
 9. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 Lutego 2020 roku do odwołania.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie warszawski.sklep.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.